Přeprava zboží, balíků a zásilek

Maximální hmotnost 1ks zásilky je 50kg (100kg - vyžaduje Vaši asistenci při nakládce i vykládce).

Maximální rozměry zásilky nesmí přesáhnout 4x1,8x1,8m.

Poměr hmotnost:objem musí být nejvýše 1:5 (příklad: voda má poměr 1:1).

Př: Bude-li mít zásilka objem cca 5litrů, musí mít hmotnost alespoň jeden kilogram. Toto omezení zabraňuje posílání velmi objemných, avšak lehkých zásilek.

Hodnota zásilky nesmí přesáhnout 3000 EUR.

Zásilka musí být manipulovatelná jednou osobou (s výjimkou, že zajistíte asistenci při nakládce i vykládce).

Vše pečlivě zabalit do kartonové krabice případně jiného vhodného obalu tak, aby nemohlo dojít k poškození zásilky během přepravy.

Krabice musí zajišťovat dostatečnou ochranu pro věci v ní uložené. Nedostatečně zabalené zásilky budou vyloučeny z přepravy, nebo jejich případné poškození bude hrazeno odesílatelem nikoli dopravcem.

Na krabici musí být jasně a čitelně napsaná adresa odesílatele a příjemce.

Co nepřepravujeme?

Cigarety, alkohol, léky, výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.,drahé kameny, drahé kovy, zboží podléhající rychlé zkáze. Za obsah krabice je zodpovědný vždy odesílatel !