Přepravní podmínky

1. Co přepravujeme?

Maximální hmotnost 1ks zásilky je 30 kg !!! (50 kg - vyžaduje Vaši asistenci při nakládce i vykládce).

Maximální rozměry zásilky nesmí přesáhnout 4x1,8x1,8m.

Poměr hmotnost:objem musí být nejvýše 1:5 (příklad: voda má poměr 1:1).

Př: Bude-li mít zásilka objem cca 5litrů, musí mít hmotnost alespoň jeden kilogram. Toto omezení zabraňuje posílání velmi objemných, avšak lehkých zásilek.

Hodnota zásilky nesmí přesáhnout 3000 EUR.

Zásilka musí být manipulovatelná jednou osobou (s výjimkou, že zajistíte asistenci při nakládce i vykládce).

2. Kdy nakládáme?

Přepravu je možné objednat kdykoliv na našich webových stránkách. Přepravní termíny uvedené na stránce jirotransport.eu a facebook stránce (www.facebook.com/jirotransport) jsou pouze orientační. Nemusí, ale mohou znamenat den vyzvednutí, doručení vaší zásilky. Sběr a doručování zásilek probíhá koordinovaně a systematicky po naší aktuální a vždy měnící se přepravní trase. Prosíme, abyste si případnou přepravu naplánovali dostatečně v předstihu.

3. Kdy vykládáme?

Termín do kdy bude zásilka doručena do ČR/SR/Irska, UK Vám bude poslán emailem. Je tedy třeba zajistit, aby někdo zásilku převzal. Přesnější termín doručení/vyzvednutí je příjemci/odesílateli zaslán v sms zprávě s cca 24hodinovým předstihem. Tuto sms zprávu je třeba potvrdit dopravci. V případě nepotvrzení této zprávy má dopravce právo odmítnout doručení na požadovanou adresu a zásilka bude k vyzvednutí ve skladu v Dublinu . Zásilku nebude možné opakovaně doručit a bude třeba ji vyzvednout osobně. Přeprava trvá obvykle 7 dní, v závislosti na místě doručení balíku a naší aktuální přepravní trasy. Čas přepravy bude zákazníkovi blíže určen při přebírání zásilky. Vyhrazujeme si právo doručit balík nebo zásilku později, se zpožděním z technických důvodů, špatného počasí, dopravní situace.

4. Jak připravit zásilku k přepravě?

Pečlivě zabalit do kartonové krabice případně jiného vhodného obalu tak, aby nemohlo dojít k poškození zásilky během přepravy.

Krabice musí zajišťovat dostatečnou ochranu pro věci v ní uložené. Nedostatečně zabalené zásilky budou vyloučeny z přepravy, nebo jejich případné poškození bude hrazeno odesílatelem nikoli dopravcem.

Na krabici musí být jasně a čitelně napsaná adresa odesílatele a příjemce.

Jízdní kola nemusí být v krabici, ale musí by být zajištěna proti poškození.

5. Co nepřepravujeme?

Cigarety, alkohol, výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.,drahé kameny, drahé kovy, zboží podléhající rychlé zkáze. Za obsah krabice je zodpovědný vzdy odesílatel !

6. Připojištění

Všechny námi přepravované zásilky jsou pojištěné automaticky do výšky 30, - ?. Zásilku máte možnost připojistit. Pojistka se vztahuje na případ poškození, zničení nebo ztráty pojištěné přepravované zásilky jakoukoli nahodile událostí. Pojistka je 5% z výšky pojištění. Maximální výška pojištění je 3 000, - ?. Možnost připojištění se nevztahuje na TV, vzhledem k časté zneužití této služby.

7. Ochrana osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje:

identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, popř. číslo průkazu totožnosti, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích

údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;

údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;

odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu ?Ochrana osobních údajů zákazníků?. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem. 

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování ? v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. 

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.